Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities
1.1 Cursus, training, opleiding, workshop, verdiepingsavond: Een bijeenkomst met het doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Vasu Coaching opdracht heeft gegeven om diensten te verlenen.

1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Vasu Coaching, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, coaching, behandeling, seminar of opleiding.

1.4 Coaching: Hieronder valt coaching voor particulieren en ondernemers

Cursussen, training, opleiding, workshop, verdiepingsavond:
Een bijeenkomst met het doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden door Vasu Coaching aan de deelnemers.

2.1 Inschrijving; Het inschrijfformulier staat op de website. Bij het invullen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.

2.2 Bevestiging; Na ontvangst van alle gegevens ontvangt de deelnemer een bevestiging per e-mail. Hierin worden details over de cursus, training, opleiding of verdiepingsavond vermeldt zoals: de locatie, de tijd en bijzonderheden.

2.3 Tariefstelling en facturatie cursussen, trainingen., opleidingen, workshops en verdiepingsavonden; Betaling van cursussen en trainingen geschiedt vooraf, kort na aanmelding via betaling op digitale factuur. Een reservering is pas definitief na ontvangst van de betaling. Er dient vooraf betaald te worden tenzij anders door Vasu Coaching bepaald.

2.4 Annulering; Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van een betaalde actviteit van Vasu Coaching kan kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de betaalde activiteit worden 100% annuleringskosten berekend. De deelnemer heeft zijn inschrijving geannuleerd zodra er een bevestiging van de annulering is ontvangen. Zonder bevestiging van de annulering is de deelnemer verplicht tot volledige betaling.

2.5 Verhindering; In geval van overmacht kan in overleg met Vasu Coaching eenmalig kosteloos verzet worden naar een andere datum. De deelnemer dient uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk of telefonisch aan te geven dat deze niet kan deelnemen aan de training. Een nieuwe datum wordt in overleg met Vasu Coaching vastgesteld.

2.6 Eigendomsrechten; De (intellectuele) eigendomsrechten van alle documenten en andere materialen die de deelnemer of opdrachtgever ontvangt blijven bij Vasu Coaching of bij degene van wie de rechten zijn.

Coaching of behandeling
3.1 Overeenkomst; Aanmelden voor coaching of behandeling kan via de website, per email of telefonisch. Er zal op verzoek per email een overeenkomst toegezonden kunnen worden, waarin gemaakte afspraken worden bevestigd. Vasu Coaching gaat een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Uiteraard doet Vasu Coaching haar uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken.

3.2 Tariefstelling en facturatie; Het tarief voor coaching en/of behandeling varieert per sessie. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt door deelnemer en Vasu Coaching. De deelnemer ontvangt na het consult een factuur per email. Wanneer de vervaldatum is overschreden is Vasu Coaching gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

3.3 Annulering; De opdrachtgever of deelnemer kan tot 24 uur voor aanvang van de sessie de overeenkomst annuleren door middel van een telefonische of schriftelijke notificatie. De coach zal hier altijd op reageren door middel van een bevestiging per e-mail. Bij annulering binnen 24 uur wordt de sessie alsnog in rekening gebracht tegen het afgesproken tarief.

3.4 Verhindering; Indien de deelnemer om welke reden dan ook verhindert is om de sessie te volgen kan hij/zij deze telefonisch verzetten tot uiterlijk 24 uur van te voren.

3.5 Overige behandelingen; Als de deelnemer onder behandeling is (geweest) bij een arts of specialist vanwege een ernstige ziekte of een psychiatrische stoornis, dan dient Vasu Coaching hiervan op de hoogte te gebracht te worden voor aanvang van een behandeling of coachingsessie. Aanmelding kan dan plaatsvinden na eventueel overleg met de behandelend arts of specialist.

3.6 Door Vasu Coaching zal geen medische diagnose worden gesteld of therapie in medische zin worden voorgeschreven of toegepast.

3.7 Bij langdurige pijnklachten dient de deelnemer zelf een arts in te schakelen.

Auteursrecht
Het auteursrecht op door Vasu Coaching uitgegeven teksten en cursusmaterialen ligt bij Vasu Coaching. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Vasu Coaching mag de opdrachtgever/cursist/deelnemer geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

Uitvoering overeenkomst / Inspanningsverplichting;Iedere Overeenkomst leidt voor Vasu Coaching tot een inspanningsverplichting waarbij deze gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met zorgvuldigheid en met het nodige vakmanschap.

Aansprakelijkheid /Klachtenprocedure
6.1. Vasu Coaching is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid

6.2 Vasu Coaching is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Als Vasu Coaching is uitgegaan van door Opdrachtgever c.q. deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens dan is Vasu Coaching helemaal niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.

6.4 Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

6.5 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen indien er sprake is van een duidelijke vergissing geen rechten worden ontleend.

6.6 Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over Vasu Coaching, voortvloeiend uit de overeenkomst zijn zij verplicht om dit per email of brief kenbaar te maken aan Vasu Coaching. U ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen een reactie.

6.7 Voor geschillen over therapeutische behandeling is er een klachtencommissie.

Gezondheid
7.1. Wanneer deelnemer onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend arts/specialist en Vasu Coaching voor aanvang van deelname aan een behandeling of coachingsessie hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding dient dan in overleg met de behandelend arts/specialist te geschieden. Tevens is het deelnemer bekend dat er in het kader van een behandeling of coachingsessie geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

7.2. Deelnemer is ervan op de hoogte dat deze altijd een arts dient te raadplegen bij langdurige (pijn) klachten.

Geheimhouding
8.1. Als de wet niet anders voorschrijft, is Vasu Coaching gebonden aan strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die hij van opdrachtgever c.q. deelnemer krijgt. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan opdrachtgever c.q. deelnemer aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn of waarvan algemeen bekend is dat ze vertrouwelijk zijn. Vasu Coaching zal er zorg voor dragen dat ook eventuele ingezette derden geheimhouding zullen betrachten.

8.2. De behandelingen en coaching zijn vertrouwelijk van aard. Vasu Coaching zal daarom nooit de inhoud van de sessies of de prestaties van de deelnemers met anderen delen. Ook niet met opdrachtgever, anders dan na toestemming van de deelnemer.

8.3. De privacyverklaring maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.

Zwolle, 1 januari 2020

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Vasu Coaching Beeldmerk